Home > News Center > Research & Teaching > 30 SYSU faculty members included in the 13th batch of the Recruitment Program for Young Professionals, ranked second among universities in China

30 SYSU faculty members included in the 13th batch of the Recruitment Program for Young Professionals, ranked second among universities in China

Last updated :2017-05-12

Source: Human Resources Department
Written by: Human Resources Department
Edited by: Wang Dongmei

The list of the 13th batch of the Recruitment Program for Young Professionals was officially announced on Thursday.

30 faculty members at Sun Yat-sen University (SYSU) are included in the list. They are: HENG Yi, Li Qing, CHEN Wei, ZHU Kelong, XU Liang, ZHAO Depeng, ZHU Tingshun, TIAN Xuelin, YUE Wan, ZHENG Zhikun, JIANG Hao, YANG Jianrong, CHEN Haiyang, Tienming Lee, LI Chenlong, LIU Ye, TIAN Yuntao, Ewewei Saw, ZHU Changbao, CHEN Xu, CAO Nan, HUANG Bingpei, JIA Jie, LI Boxing, WANG Jichang, YANG Jiang, ZENG Ming, Dong Junchao, PING Yuan, and WU Danhong.

Up till now, SYSU has a total of 92 faculty members included in the Recruitment Program for Young Professionals.